เกี่ยวกับบริษัท


          บริษัท  มันนี่ เซอร์วิสเซส บิสซิเนส จำกัด (บริษัทฯ) จัดตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน เพื่อให้การสนับสนุนสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพในการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 3 และมาตรา 16) เช่น  ผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ธุรกิจโอนเงิน  ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ เป็นต้น ได้จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมทะเบียนการค้า  กระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2564   มีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาทโดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักๆในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลหรือธุรกิจ  ปรับปรุง บำรุง รักษาข้อมูล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
image

บริษัทตระหนักดีว่า การประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องปฏิบัติตามตามข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบและมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น เป็นต้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครองแล้วแต่กรณี 

          นอกจากนี้ ทางบริษัทฯจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจบริการทางการเงินตามมาตรา 3 และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และธุรกิจอื่น ๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวดังกล่าว  เช่นการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Thailand Sanction List & UN Sanction List)) ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งสำคัญของรัฐบาลต่างประเทศ  และรายชื่อตามประกาศของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ  กระทรวงการคลัง  ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย
image
image
ดังนั้นเพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลไปใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  บริษัทจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

          ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจบริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และลงทุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันการเงินตามมาตรา 3 และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตลอดจนธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

          ขณะนี้บริษัทมีลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและธุรกิจอื่น ๆ เข้ามาใช้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯบ้างแล้ว
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้