PEPs คืออะไร

Politically
      Exposed
             Persons

PEPs เรียกในภาษาไทยว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง”
“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ตามความหมายหรือคำจำกัดความในระดับสากล คือ

          (๑) บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสูงที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ทั้งในเขตการปกครองส่วนกลางและ ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะได้รับตำแหน่งจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และอาจดำรงตำแหน่งชั่วคราวหรือตำแหน่งประจำ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

          (๒) บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลกำไรและรัฐมี ส่วนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ในตำแหน่งระดับสูง

          (๓) บุคคลที่กฎหมายไทย กำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าพนักงานอื่นใดที่มีความหมายเดียวกันในตำแหน่งระดับสูง

          (๔) บุคคลที่ดำรงตำแหน่ง หัวหน้า รองหัวหน้า และที่ปรึกษาของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็น

          (๕)  อดีตบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งโดยการเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจาก  ตำแหน่ง หรือได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการเกินกว่า .........ปี (ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศกำหนด ) และอดีตบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งโดยคำสั่งถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือวิธีการอื่นใด

          (๖) สมาชิกครอบครัวของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง อันได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ผู้ที่อยู่กินกันฉันท์สามีหรือภริยาโดย ไม่จดทะเบียนสมรส และเครือญาติที่ใกล้ชิดหรือประกอบกิจการงาน ธุรกิจร่วมกัน

          (๗) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ในการประกอบกิจการงานหรือธุรกิจร่วมกัน หรือเป็นที่ทราบ  ได้จากข้อมูลสาธารณะว่า เป็นบุคคลที่แสดงออกในลักษณะเป็นตัวแทนในการประกอบกิจการงานหรือธุรกิจร่วมกันของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองรายนั้นๆ


เหตุใดจึงจำเป็นต้องกำหนด PEPs

 

  • PEPs หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ หรือผู้มีบทบาทสำคัญในพรรคการเมือง จึงมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน
  • การทุจริตคอร์รัปชั่น ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในทุกประเทศและทุกองค์กรระหว่างประเทศว่า เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและทางการเมืองที่ทำให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์ และยับยั้งการพัฒนาและความเจริญของประเทศ

  • การจัดอันดับประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นดัชนีชี้วัดถึงการพัฒนาของประเทศและความน่าเชื่อถือในทางการเมืองการปกครอง รวมถึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการกำหนดขอบเขตความร่วมมือระหว่างประเทศ

  • PEPs หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง เป็นคุณสมบัติที่ชี้วัดถึงความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคล ในการสร้างความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

  • ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (FATF) รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC 2003) โดยมาตรฐานสากลและอนุสัญญาดังกล่าว กำหนดให้ “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” เป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องได้รับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มข้น และได้รับการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินในระดับที่มีความเสี่ยงสูง

 


หมายเหตุ

1. AML-ThaiPEPs คือรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทยระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎกระทรวงเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องแนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2564 ข้อมูลรายชื่อ AML-ThaiPEPs จะได้แนบไว้ด้วย

2. รายชื่อ AML-ThaiPEPs อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ตลอดจนการใช้ หรือการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทยจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แนบมากับข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล

3. รูปแบบ(เทมเพลต)รายชื่อ AML-ThaiPEPs (AMLIST) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่ภายใต้บังคับอย่งเคร่งครัดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รายการข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเทมเพลตนี้เพียงพอต่อการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้